Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Advokat dr Ana Budak

Advokat dr Ana Budak

Dr Ana Budak završila je Prvu beogradsku gimnaziju 2012. godine sa odličnim uspehom. Pored toga, 2011. godine završila je Muzičku školu ,,Jovan Bandur“, Pančevo, odsek klavir. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (Međunarodnopravni smer) upisala je 2012, a završila u junu 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,87, pri čemu je za svaku školsku godinu dobila Pohvalnicu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za jednog od najboljih studenata godine. Na istom fakultetu je u maju 2017. godine završila i master akademske studije (Međunarodnopravni smer) sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši rad na temu „Odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava“, pod mentorstvom prof. dr Branka Rakića. Doktorske akademske studije upisala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Međunarodnopravna naučna oblast), gde je položila sve ispite predviđene studijskim programom sa prosečnom ocenom 10,00, a nakon toga i odbranila sa odlikom (cum laude) doktorsku disertaciju na temu „Liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta u okviru pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“.

Adv. dr Ana Budak Advokatska kancelarija dr Ana Budak advokat Beograd

Tokom trajanja osnovnih akademskih studija bila je stipendista Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Zadužbine Studenice, San Rafael, Sjedinjene Američke Države. Tokom trajanja master i doktorskih akademskih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija radila je na pravnim poslovima u Opštini Vračar, kao i u kancelariji javnog beležnika u Beogradu, a nakon toga je obavila pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u Beogradu u trajanju od dve godine. Pravosudni ispit (sa odlikom iz građanskog prava, krivičnog prava, privrednog prava, radnog prava i međunarodnog privatnog prava) i Advokatski ispit položila je 2019. godine. Od stranih jezika govori engleski, francuski i ruski jezik. Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.

Do sada je završila veliki broj programa i obuka, od kojih se izdvajaju: Non-Tariff Measures and Data Collection (u organizaciji Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu ii razvoj – UNCTAD); Training on Dispute Settlement Mechanism, u organizaciji Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Savetodavnog Centra za pravo Svetske trgovinske orgnizacije (ACWL) i CEFTA Sekretarijata, finansiran od strane Evropske komisije; jednogodišnji program obuke u praktičnim pravnim veštinama Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima; seminari Instituta za poslovna istraživanja – MBA Beograd Korporativno upravljanje u privrednim društvima i javnim preduzećima i Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i nova podzakonska akta; obuka nevladine organizacije „ASTRA“ Položaj žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku, kao i program Grada Beograda Beogradska akademija preduzetništva.

Konsultant je Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD konsultant).

Angažovana je kao konsultant i predavač na „Institutu za poslovna istraživanja – MBA“ Beograd i u „Asocijaciji za unapređenje poslovanja i edukaciju“ Beograd, za korporativno i radno pravo.

Predavač je na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije.

Ima zvanje naučnog saradnika pri Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu objavila je 13 naučnih radova, od kojih 4 rada u časopisima vrhunskog nacionalnog značaja (M51 – vrhunski časopisi nacionalnog značaja) i 9 radova u ostalim časopisima nacionalnog značaja. U periodu 2018-2021. bila je angažovana na naučnom projektu „Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije (179059)“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Spisak objavljenih radova:

Budak, A., „Odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava“, Pravni život 12/2018, 243-262.

Budak, A., „Adekvatnost koncepta ljudskih prava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta Niš 80/2018, 559-576.

Budak, A., „Tradicionalni izvori finansiranja Evropske unije“, Evropsko zakonodavstvo 66/2018, 108-126.

Budak, A., „Institucionalni okvir zaštite životne sredine u Evropskoj uniji“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije – knjiga 8 (ur. S. Lilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 367-381.

Budak, A., „Analiza kritika ljudskih prava“, Socijalna politika 2-3/2018, 59-74.

Budak, A., „Pravo na imovinu u kontekstu ljudskih prava sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava“, Socijalna politika 1/2019, 9-27.

Budak, A., ,,Teorijski i praktični aspekti prava privatnosti sa osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava u digitalnom dobu“, Civitas: Časopis za društvena istraživanja 9(2)/2019, 58-71.

Budak, A., ,,Pravni okvir zaštite prava manjina“, Univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar 18/2019, 140-156.

Budak, A., „Zajedničke politike Evropske unije“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije – knjiga 9 (ur. S. Lilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2019, 246-270.

Budak, A., ,,Analiza zaštite od diskriminacije u kontekstu ljudskih prava“, Socijalna politika 1/2020, 73-90.

Budak, A., „Meko pravo u sistemu Ujedinjenih nacija relevantno za akvizicije poljoprivrednog zemljišta“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije – knjiga 10 (ur. S. Lilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2020, 224-239.

Budak, A., „Istorijski razvoj fenomena akvizicija poljoprivrednog zemljišta“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije – knjiga XI (ur. S. Lilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2021, 228-240.

Budak, A, ,,State and Perspectives of Agricultural Land Acquisitions“, Economic Analysis 55(1)/2022, 12-29.

Budak, A. „Opšti principi prava svojine stranaca na nepokretnostima u Republici Srbiji“, Branič – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije 1/2023, 26-43.

Svi napred objavljeni radovi dostupni su na Blogu, kao i na sledećoj adresi: https://www.researchgate.net/profile/Ana-Budak