Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Radno pravo

Radno pravo

U našoj advokatskoj kancelariji možete dobiti pravni savet i mišljenje u vezi sa svim pitanjima iz radnog odnosa (ugovor o radu) odnosno pitanjima u vezi sa radom van radnog odnosa(ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ugovor o dopunskom radu). Pravne savete dajemo naročito za zasnivanje radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada (markica za prevoz), isplata zarade, godišnji odmor, naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu podršku pri vansudskom rešavanju sporova u cilju izbegavanja dugotrajnih i skupih sudskih postupaka. Kada su oni ipak neophodni, zastupamo pravna i fizička lica u svim vrstama radnih sporova (poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa, naknada štete zbog povrede na radu, mobing na radu (zlostavljanje na radu), diskriminacija na radu).

Osim navedenog, pružamo usluge sačinjavanja svih vrsta akata iz oblasti radnog prava, uključujući:

  • pravilnik o radu i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
  • sve vrste ugovora i drugih akata (rešenje/sporazum o prestanku radnog odnosa sa pratećomdokumentacijom), rešenje o godišnjem odmoru, rešenje o porodiljskom odsustvu).
  • ugovor o radu (mogućnost unošenja klauzule o zabrani konkurencije), ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ugovor o dopunskom radu;
  • ugovor o pravima i obavezama direktora;
  • rešenje i privremenom udaljenju zaposlenog sa rada, sa pratećom dokumentacijom;
  • sporazum/rešenje o prestanku radnog odnosa, sa pratećom dokumentacijom.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Radno pravo