Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Promena prezimena

Promena prezimena

Promena ličnog imena

Lično ime sastoji se od imena i prezimena. Ipak, najčešće u praksi je promena prezimena. Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je: 1. navršilo 15 godina života i 2. sposobno je za rasuđivanje.

Uz zahtev za promenu ličnog imena podnosi se izvod iz matične knjige rođenih za lice koje traži promenu. Ako je lice u braku, a traži promenu prezimena, podnosi se i izvod iz matične knjige venčanih.

Ako se promena ličnog imena traži za maloletno lice, od dokumentacije je potrebno: 1. izvod iz matične knjige rođenih, 2. izvod iz matične knjige venčanih za njegove roditelje (ako roditelji nisu u međusobnom braku, podnose se njihovi izvodi iz matične knjige rođenih). Ako je dete pod starateljstvom, podnosi se i saglasnost organa starateljstva.

Ukoliko se vrši promena prezimena detetu koje je navršilo 10. godina života i koje je sposobno za rasuđivanje, ono ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

Ko nema pravo na promenu ličnog imena

Nema pravo na promenu ličnog imena:

  1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
  3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
  4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Brak i promena prezimena

Najčešći slučaj promene prezimena je u slučaju braka, i to prilikom njegov sklapanja odnosno prilikom njegovog prestanka. Pravo na promenu prezimena po prestanku braka ima svako lice, i to bez obzira na način na koji je brak prestao odnosno bez obzira da li je prestao smrću drugog supružnika, poništajem ili razvodom.

Promena prezimena prilikom zaključenja braka

Supružnici se prilikom sklapanja braka mogu sporazumeti da svaki od njih: 1. zadrži svoje prezime 2. umesto svog uzme prezime drugog supružnika ili 3. svom prezimenu doda prezime drugog supružnika odnosno prezimenu drugog supružnika doda svoje prezime.

Ukoliko ste promenili svoje prezime prilikom zaključenja braka, potrebno je da promenu prijavite nadležnom organu i da uz svoj zahtev dostavite sledeću dokumentaciju: 1. izvod iz matične knjige rođenih i 2. izvod iz matične knjige venčanih.

Promena prezimena po prestanku braka

Supružnik koji je promenio prezime sklapanjem braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzeti prezime koje je imao pre sklapanja braka.

U slučaju da želite da promenite prezime po prestanku braka odnosno da uzmete prezime koje ste imali pre sklapanja braka, potrebno je da podnesete zahtev nadležnom organu. Od dokumentacije će Vam biti potrebno: 1. izvod iz matične knjige rođenih, 2. izvod iz matične knjige venčanih i 3.  presuda o razvodu braka, sa klauzulom pravosnažnosti (ili drugi dokaz o prestanku braka – pr. izvod iz matične knjige umrlih supružnika).

Promena prezimena deteta

Detetu se može promeniti prezime: 1. utvrđivanjem ili osporavanjem materinstva odnosno očinstva i 2. u slučaju usvojenja.

U slučaju promene prezimena usled utvrđivanja ili osporavanja materinstva odnosno očinstva od dokumentacije je potrebno: 1. izvod iz matične knjige rođenih za dete, 2. izvod iz matične knjige venčanih za roditelje (ako oni nisu u braku, njihovi izvodi iz matične knjige rođenih), kao i 3.  zapisnik o priznanju očinstva odnosno materinstva ili odluka nadležnog suda kojim je utvrđeno ili osporeno očinstvo odnosno materinstvo.

Usvojenom detetu može se promeniti prezime prema prezimenu jednog ili oba usvojitelja. Pri tome, dete koje je promenilo prezime usvojenjem može posle prestanka usvojenja poništenjem uzeti svoje prezime. U ovom slučaju, od dokumentacije se podnosi 1. rešenje o prestanku usvojenja i 2. izvod iz matične knjige rođenih za dete. Ukoliko je dete pod starateljstvom, organ će pribaviti i saglasnost organa starateljstva. Ako je dete starije od 10 godina, potreban je i njegov pristanak.

Kome se podnosi zahtev za promenu ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište odnosno boravište.

Ukoliko zahtev za promenu ličnog Imana bude prihvaćen, opštinska uprava dalje obaveštava nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih, kao i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.

NAPOMENA: Opštinske uprave mogu tražiti i dodatna dokumenta za promenu ličnog imena, pa je najbolje da se dodatno informišete u nadležnoj opštinskoj upravi.

 

 

 

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

Picture of dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs