Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Zatezna kamata

Zatezna kamata

Kada se duguje?

Kada dužnik zadocni sa ispunjenjem obaveze, duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu. Visina zatezne kamata nije podložna ugovaranju, već je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati.

Pr. dužnik je trebalo da vrati zajam od 10.000 din. do 05.11.2022. god. i to nije učinio. Od 06.11.2022. god. on je u docnji, što znači da počinje da teče zatezna kamata, koju će biti dužan da isplati pored i nezavisno od 100.000 din. glavnog duga (tzv. „glavnice“).

Karakteristike zatezne kamate

 • duguje se isključivo za novčane obaveze, ne i za nenovčane
 • utvrđuje se od momenta dolaska dužnika u docnju
 • uvek se utvrđuje isključivo u novcu
 • visina zatezne kamate određena je imperativnim (obavezujućim) propisima – Zakonom o zateznoj kamati, što znači da ugovorne strane nemaju pravo da ugovaraju njenu visinu
 • pravna priroda zatezne kamate je mešovita:
  • sankcijaprema dužniku zbog njegove docnje
  • vrsta privatne kazne
  • ima elemente naknade štete, kao i elemente naknade za korist koju dužnik ima od upotrebe poveriočevog novca

Pravo na potpunu naknadu štete

Zatezna kamata je sankcija za dužnikovo kašnjenje, što znači da je dužnik duguje čak i ako poverilac zbog kašnjenja dužnika nije pretrpeo nikakvu štetu. Sa druge strane, ukoliko poverilac zbog docnje u isplati pretrpi veću štetu od iznosa koji bi dobio na ime zakonske kamate, on može zahtevati razliku do potpune naknade štete.

Pr. ukoliko dužnik duguje 100.000 din., iznos kamate je 2.600 din., a poverilac trpi štetu od 7.400 din., dužnik ima obavezu da poveriocu isplati ukupno 107.400 din.:
100.000 (glavni dug) + 2.600 (kamata) + 4.800 (razlika 7.400-2.600)

Zabrana kamate na kamatu – zabrana „anatocizma“ – 

U srpskom pravu je zabranjeno da na dospelu, a neisplaćenu kamatu teče kamata. Izuzetak je tzv.  „procesna kamata“ – na iznos neisplaćene kamate može se zahtevati kamata od dana kada je sudu podnesen zahtev za isplatu.

Pr. iz prakse: poslodavac je mom klijentu bio dužan 648.000 din. na ime neisplaćene zarade + zatezna kamata od 17.398 din. U toku postupka isplati glavni dug (648.000 din.). Mi smo precizirali tužbeni zahtev i zahtevali kamatu od 17.398 din. i sada na taj iznos tražili kamatu. Naravno, slučaj je dobijen i pored prigovora suprotne strane da na to nemamo pravo, sa obrazloženjem da je zabranjena kamata na kamatu. Dakle, suprotna strana je previdela navedeni izuzetak koji smo mi iskoristili u našu korist u konkretnom slučaju.

Kako izračunati zateznu kamatu?

Na otvorenom Internetu postoji kalkulator zatezne kamate koji će sve izračunati za Vas! Kliknite na link: http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-zatezne-kamate/#rezultati

Na navedenoj stranici potrebno je da ukucate datum od kog dana (od dana kada je dužnik u „docnji“ sa obavezom, odnosno narednog dana od dana kada je, primera radi, trebalo da Vam vrati zajam, i do kog dana potražujete isplatu kamate (pr. današnji dan), kao i iznos glavnice (iznos glavnog duga – pr. iznos novca koji ste pozajmili).

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs